ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ

ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ

ಪ್ರಿಯ ಮಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರೇ,

#MyCityMyPride
#Mangalore
#Tulunadu
#TuluCulture
#Mangalurucitizens
#TuluCulture
#Mangalorepublic
#EaseofLiving
#MoHUA
#SmartcityMission
#Nammatv
#Pilinalike
#Yakshagana

https://eol2019.org/Citizenfeedback

ಮಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ.

ಈ ಕೂಡಲೇ ಮೇಲಿನ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ

http://eol2019.org/Citizenfeedback

Rayour city. Share your views.

Participate in the Ease of Living Perception through above Survey link